Subsidie voor klimaatprojecten

Leuvense vzw's die een project realiseren dat een positieve invloed heeft op het klimaat en dat past in het beleid van de stad, krijgen daarvoor een subsidie van de stad.

Wie kan subsidie aanvragen?

Leuvense vzw’s die voldoen aan minstens 3 van deze voorwaarden:

 • Secretariaat in Leuven
 • Meerderheid van de bestuursleden woont in Leuven 
 • Meerderheid van de leden woont in Leuven
 • Meerderheid van de activiteiten gebeurt in Leuven

De subsidie kan niet aangevraagd worden door:

 • Verenigingen of buurtcomités die geen vzw zijn
  Zij kunnen met 'Kom op voor je wijk' een subsidie aanvragen.
 • Scholen
  Zij kunnen terecht bij School 2030.
 • Stedelijke vzw
 • Privépersoon of privéonderneming
 • Politieke partij

Voor welke projecten?

Het duurzaam klimaatproject voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Het project helpt om de klimaatdoelstellingen van de stad te realiseren of draagt bij tot de ambitie van de stad en Leuven 2030 vzw om klimaatneutraal en klimaatbestendig te worden.
 • Het project heeft aandacht voor het sociale, economische en ecologische aspect van duurzaamheid.
 • Het project wordt uitgevoerd zoals het beschreven is in het aanvraagdossier (met planning en begroting) en houdt rekening met eventuele opmerkingen van de beoordelingscommissie.
 • Het project past in de beleidsprioriteiten van de stad en past bij voorkeur bij deze thema’s:
  • Hernieuwbare energie (bv. zonnepanelen)
  • Energie-efficiëntie (bv. isolatie)
  • Klimaatadaptatie (vergroening, ontharding …)
  • Voedselstrategie (duurzame en gezonde productie of consumptie)
  • Circulaire economie (hergebruik van materialen, reststromen …)
  • Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit

Deze projecten komen niet in aanmerking voor de subsidie:

 • Projecten die met een politieke partij verbonden zijn
 • Projecten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter
 • Projecten die op winst gericht zijn of commercieel zijn (ook niet de evenementen of activiteiten die zo'n activiteiten ondersteunen)
 • Projecten die terugkeren
  Je kan na een goedkeuring van een eerste project geen tweede aanvraag meer doen.

Welke kosten komen in aanmerking?

Werkingskosten

 • Deze kosten kunnen rechtstreeks aan het project toegewezen worden.
 • Je maakt deze kosten in periode waarin je het project realiseert.
 • Deze kosten zijn noodzakelijk om het project uit te voeren. 

Investeringskosten

Komen alleen in aanmerking voor de subsidie als ze voldoen aan al deze voorwaarden:

 • Alleen jaarlijkse afschrijvingen
 • Totaal van deze investeringskosten is niet meer dan 40% van de in totaal ingediende en goedgekeurde kosten
 • Een organisatie of vereniging die btw volledig kan recupereren, mag enkel het bedrag zonder btw indienen. Als je een deel van de btw kan recupereren, mag je enkel het niet-recupereerbare deel van de btw meerekenen.

Wanneer aanvragen?

Doe je aanvraag ten laatste op 15 april in het jaar waarin het project gerealiseerd wordt. 

Wie doet aanvraag?

 • De vzw die het project uitvoert.
 • Werk je met andere Leuvense vzw's samen aan het project? Dan doet 1 van deze vzw's de aanvraag. We betalen de subsidie aan de aanvrager (we maken geen onderverdeling).

Hoe aanvragen?

 1. Werk een projectvoorstel uit

  • Korte beschrijving van het project (max. 1 A4)
  • Stappenplan
  • Gedetailleerde inschatting van de begroting
 2. Vraag subsidie aan

  Je moet de beschrijving van het project, het stappenplan en de begroting digitaal toevoegen.

Vraag subsidie aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

1. Controle

 • We bekijken of je subsidieaanvraag volledig is. 
 • Ten laatste 1 week na jouw aanvraag krijg je daarover een mail.
 • Als je aanvraag onvolledig is, kan je op vraag van de stad je dossier vervolledigen voor 16 mei.
   

2. Evaluatie

De beoordelingscommissie maakt een advies op voor het college. De commissie bestaat uit deskundigen van de stad en minstens 1 externe expert over het onderwerp.

De commissie beoordeelt de aanvragen op hun algemene kwaliteit, duurzaamheid en realiseerbaarheid, en kijkt specifiek naar: 

 • Hoe het project duidelijk bijdraagt om de Leuvense klimaatambitie te realiseren
 • Hoe het project verdergezet kan worden na de projectperiode of hoe het project een vervolg kan krijgen 
 • Hoe aangetoond wordt dat het project tot een vermindering van broeikasgas leidt of de voorwaarden of draagvlak voor een vermindering van broeikasgas schept
 • Hoe het project met beperkte aanpassingen ook door anderen uitgevoerd kan worden
 • Hoe anderen actief betrokken worden bij de uitvoering van het project
 • Hoe het project ook een positief effect heeft op andere duurzaamheidsthema’s
   

3. Goedkeuring

 • Het college van burgemeester en schepenen neemt een beslissing op basis van het advies. 
 • Ten laatste op 15 juni krijg je een brief over de beslissing.
 • Krijg je een goedkeuring, dan zit er bij de brief ook een verklaring op eer. 
   

4. Verklaring op eer

Vul de verklaring op eer in en bezorg ze ons.
 

5. Betaling voorschot

Als we je verklaring op eer ontvangen hebben, betalen we 50% van de toelage.
 

6. Project realiseren

Je moet het project realiseren binnen de 12 maanden na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.
 

7. Activiteitenverslag en financieel verslag indienen

Bezorg ons ten laatste 3 maanden na het project een activiteitenverslag en het financieel verslag. De stad controleert: 

 • Volledigheid van de beschrijving van het project
 • Evaluatie van de aanvrager: 
  • Verwezenlijkingen van het project
  • Bereik en reacties van de doelgroep
  • Communicatie over project
 • Contactgegevens van partners en deskundigen (indien van toepassing)
 • Gemaakte kosten met bewijsstukken

Gebruik voor het financieel verslag dit document:

8. Betaling resterende bedrag van subsidie

We betalen het resterende bedrag uit. Het is mogelijk dat we het bedrag herberekenen op basis van het financieel verslag.

Bedrag subsidie

 • De subsidie bedraagt maximaal € 3500.
 • De subsidie dekt maximaal 80% van de ingediende kosten.
 • Je vraagt een subsidie aan op basis van een inschatting van de verwachte kosten. 
 • Je mag deze subsidie combineren met andere subsidies, tenzij het gaat om dubbele financiering van dezelfde kosten.
 • Als we niet voldoende budget hebben om alle ingediende en goedgekeurde projecten te subsidiëren, kunnen we een project doorschuiven naar een volgend begrotingsjaar.
 • Als de beoordelingscommissie het project positief beoordeelt, maar vindt dat de begroting niet in overeenkomt met het project, kan ze een lager subsidiebedrag voorstellen.
 • We berekenen het subsidiebedrag dat uitbetaald wordt op basis van de ingediende kosten en bewijsstukken van de kosten. 
  • Als het resterende bedrag lager is dat het bedrag dat gepland was zonder voorschot, dan herberekenen we het resterende bedrag.
  • Als het resterende bedrag lager is dan het bedrag dat gepland was en lager dan het voorschot, dan herberekenen we het resterende bedrag en vorderen we het voorschot dat teveel werd betaald terug.
  • Het totale bedrag van de subsidie kan nooit hoger zijn dan het bedrag dat het college van burgemeester en schepenen toekende bij de aanvraag. 

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.