Stad zoekt overnemer voor stadsscholen SKLO en SBLO/Parkschool

De stad wil de stadsscholen SKLO en SBLO/Parkschool overdragen naar een ander schoolbestuur. Schoolbesturen konden zich kandidaat stellen om de school over te nemen. 

Het gemeenschapsonderwijs GO! diende een kandidatuur in. Een jury gaf daarover advies. Op basis van dat advies keurde de gemeenteraad de kandidatuur van het GO! goed.

Wat betekent 'overdracht naar een ander schoolbestuur'?

Een school heeft een directie en een schoolbestuur. De directie staat in voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Het schoolbestuur staat boven de directie en bepaalt de grote lijnen van de school. Tot nu toe nam de stad die rol op voor SKLO en SBLO/Parkschool.

Dat de stad een overnemer zoekt, betekent dat zij het algemeen bestuur van de school overlaat aan een andere organisatie. Het dagelijks beheer van de school blijft bij de directie. Concreet betekent het dat de directie in de toekomst met een ander bestuur moet overleggen over het aanstellen van personeel, het inzetten van middelen in de school, het opzetten van schoolbrede projecten ...

Wie kon zich kandidaat stellen?

Alle schoolbesturen konden zich kandidaat stellen. Concreet betekent het dat een bestuur van het vrij gesubsidieerd onderwijs, het gemeenschapsonderwijs GO! of het officieel gesubsidieerd onderwijs (provincie) zich kandidaat konden stellen.

Wanneer is de overname gepland?

De stad wil de overdracht realiseren in het voorjaar van 2021, zodat het nieuwe schoolbestuur vanaf september 2021 aan het roer zit.

Hoe wordt een overnemer gekozen?

Procedure

De stad heeft nog niet beslist wie de overnemer van de scholen wordt. Daarvoor lanceerde ze op 27 oktober 2020 een open oproep, met een lijst met voorwaarden voor de overname. 

Downloads

Kandidaat-overnemers konden tot 14 december 2020 een voorstel indienen waarin ze beschrijven hoe ze het toekomstig project met de school zien en hoe ze aan de voorwaarden van de stad tegemoet komen. 

Het gemeenschapsonderwijs GO! diende zijn kandidatuur in.

Een jury bekeek het voorstel en formuleerde een advies voor de gemeenteraad. De jury bestaat uit: 

  • 4 medewerkers van de stad
  • 2 externe experts die inhoudelijk mee beoordelen en het proces bewaken
  • adviesgroep van vertegenwoordigers van 2 ouders (uit de schoolraad), 4 leerkrachten en de 2 directies (evenredig vertegenwoordigd vanuit de 2 scholen)

Op basis van het advies van de jury keurde de gemeenteraad de kandidatuur van het GO! goed op 25 januari 2021.

Daarna volgt een periode waarin heel wat praktische zaken afgesproken moeten worden, zodat de overnemer op 1 september 2021 vlot kan starten. 

Ouders betrekken in het proces

Ouders zijn, naast het personeel en de kinderen, de belangrijkste partner bij deze overdracht. Ze blijven via verschillende kanalen op de hoogte:

  • Deze webpagina, voor een algemeen overzicht van de aanpak
  • Mail, voor nieuwe beslissingen
  • Info- en inspraakmoment aan het begin van het overnameproces
  • 2 ouders (schoolraad) zitten in de adviesgroep die het ingediende dossier van het GO! inhoudelijk mee bekijkt
  • In maart 2021 nodigen we het personeel en de ouders uit voor een infomoment.

Voorwaarden voor overdracht

Als voorwaarde voor de overname van de scholen wil de stad een aantal garanties van de overnemer. 

De kinderen die nu al op de school zitten, moeten hun schoolloopbaan op school kunnen voortzetten op dezelfde manier als ze die gestart zijn. Kinderen van SBLO/Parkschool moeten dat kunnen in het type waarin ze nu zitten (basisaanbod en type 9).

Voor de kinderen die nu al op school zitten, moet de overnemer ook minstens 1 alternatief voor de lessen godsdienst inrichten.

De stad vindt het belangrijk dat op de site lager onderwijs ingericht blijft worden. Het concrete aanbod kan op langere termijn wel evolueren, rekening houdend met wat er in de buurt en in Leuven op dat moment nodig is.

De stad vraagt dat de bestaande gebouwen voldoende vernieuwd worden en dat de containerklassen worden afgebroken en vervangen door een nieuw, permanent schoolgebouw.

Een belangrijke inhoudelijke voorwaarde is dat de leerkrachten de komende jaren alle kansen moeten krijgen om bij te leren en als leerkracht de kansen krijgen om zich verder te ontplooien. De directie moet de organisatie van de school verder kunnen blijven verbeteren.

De andere voorwaarden gaan over garanties voor overname van het personeel, gebruik van de gebouwen en terreinen door derden, het inzetten van diversiteit als troef, garanties voor het busvervoer voor SBLO/Parkschool ... 

In de open oproep kan je alle informatie in detail terugvinden. 

Downloads

Waarom draagt de stad de scholen over naar een ander schoolbestuur?

Leuven is zeker niet het eerste stadsbestuur dat zijn school overdraagt. De afgelopen jaren hebben ook bijvoorbeeld Mechelen, Aarschot, Sint-Truiden, Halle, Landen en Oostende al beslist om niet langer als stadsbestuur een school aan te sturen. De reden waarom steden het schoolbestuur overdragen is voor elke stad anders. In Leuven kiezen we voor overdracht omdat we geloven dat dit groeikansen geeft aan de school en omdat we als stad vooral willen inzetten op ondersteuning en inspiratie van alle Leuvense scholen, het zogenaamde 'flankerend onderwijsbeleid'.

Meer groeikansen

We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten en de school meer groeikansen hebben als ze deel uitmaken van een grotere groep scholen.

In een groter net krijgen de scholen de kans om samen te werken en zo sterker en beter te worden. Zo zijn er bijvoorbeeld schaalvoordelen op administratief en logistiek vlak. De school kan ook makkelijker ervaringen uitwisselen en een beroep doen op sterke pedagogische begeleiding.

Meer inzetten op 'flankerend onderwijsbeleid'

Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat onze ondersteuning bij zo veel mogelijk kinderen, leerkrachten en scholen terecht komt. Met de overdracht van de scholen, kiest stad Leuven resoluut voor een zogenaamd 'flankerend onderwijsbeleid' voor àlle Leuvense scholen. De stad zal in de toekomst verder inzetten op projecten die scholen helpen om werk te maken van gelijke kansen en innovatieve onderwijsideeën.

We maakten die keuze omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat de stad op die manier echt het verschil kan maken. Het buddyproject, waarbij honderden huiswerkbegeleiders zich inzetten voor Leuvense kinderen in kwetsbare situaties, is zo een project waarbij de stad een goede aanvulling is op wat scholen in de stad doen. Een ander goed voorbeeld is het project 'School 2030', waarbij scholen kunnen intekenen op een aanbod om te werken rond klimaat. Het zijn dit soort activiteiten waarop de stad in de toekomst nog meer wil inzetten.

Wat met de leerkrachten en het ander personeel?

De personeelsleden behouden in principe hun rechten als vastbenoemd of tijdelijk aangesteld personeel, afhankelijk van de rechten die ze al opbouwden.

Normaal gezien gaat er voor het schooljaar na de overname (september 2021 – juni 2022) niet veel veranderen voor het lerarenkorps.

Andere vragen

Deze aankondiging van de plannen tot overdracht roept ook veel persoonlijke vragen op bij personeel. Net als voor de ouders en de kinderen, luistert de stad naar hun bezorgdheden, vragen en wensen. Want ook voor het personeel moet deze overname zo zacht mogelijk verlopen en vooral nieuwe kansen bieden.

Personeelsleden die voelen dat deze verandering te stresserend is of die niet alles in groep durven te zeggen, zullen terechtkunnen bij de vertrouwenspersonen van de stad. De stad hoopt dat het inpassen van de scholen in een groter geheel, hen op termijn de kans geeft om het onderwijs, de zorg en de algemene dienstverlening nog verder te verbeteren. 

Dienst onderwijs - overname stedelijke scholen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Continuïteit in de schoolloopbaan garanderen

Wat er na de overname precies verandert aan de organisatie, het beleid en het pedagogisch project van de school, hangt af van de onderhandelingen. We kunnen dus nog niet zeggen wat er precies verandert, en hoe groot of hoe klein die veranderingen zijn. 

De stad heeft in de open oproep als belangrijke voorwaarde geschreven dat de overgang zo zacht mogelijk moet verlopen, zodat ouders en de kinderen kunnen blijven rekenen op de school en er zich blijven thuisvoelen. Het uitgangspunt is dat leerlingen hun schoolloopbaan moeten kunnen blijven voortzetten op dezelfde manier als ze die gestart zijn.

Diversiteit als troef behouden

De stad heeft de culturele, religieuze en talige diversiteit in SKLO en SBLO/Parkschool altijd belangrijk gevonden. Die openheid en diversiteit, het streven naar gelijke kansen en inclusie zijn troeven van de scholen die moeten blijven voortbestaan. In de open oproep is dit als een belangrijke voorwaarde opgenomen.

Terreinen en gebouwen 

Scholen blijven op dezelfde locatie

De stad wil de schoolgebouwen en -terreinen in erfpacht geven. Dat betekent dat het nieuwe bestuur er geen eigenaar van wordt, maar ze kan gebruiken voor een lange periode. Aan die erfpacht zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat scholen blijven op de locatie waar ze nu zijn.

Wat met de bouwplannen?

De stad had bouwplannen om de schoolgebouwen te moderniseren en een ruimere, groene speelplaats aan te leggen. Samen met de ouders, het personeel en de buurt doorliepen we het voorbij jaar een traject om de plannen te bespreken en aan te passen aan de noden van de betrokkenen. De stad keurde de plannen goed en gaf toestemming om de werken te starten. Maar de deputatie van de provincie ontving een beroepsschrift tegen die vergunning en oordeelde dat de stad rekening moeten houden met de argumenten die de buur in zijn beroep aanhaalt. Dat betekent een lange vertraging in de bouwplannen. 

Tegelijkertijd staan de scholen vandaag voor inhoudelijke, pedagogische uitdagingen. De coronacrisis biedt het onderwijs nog een extra kans om in sneltempo te veranderen en te vernieuwen. De school heeft er op dit moment alle baat bij om deel te zijn van een sterke groep van scholen in de stad.

Wachten op een eventuele doorbraak in het bouwdossier zou een rem zijn op de groeikansen van de school. 

Het nieuwe schoolbestuur zal de verbouwingswerken dus op zich moeten nemen. Omdat die werken voor de containerklassen dringend zijn, vraagt de stad daarover engagementen van het toekomstig schoolbestuur. En natuurlijk blijft de stad ter beschikking om het participatietraject met de buurt daarrond terug mee op te pikken. 

Info- en inspraakmomenten voor ouders en personeel 

Verandering brengt vaak wat onzekerheid en dus ongerustheid met zich mee. 

Begin oktober konden ouders en personeel met hun vragen en bezorgdheden terecht in een informatievergadering. Wie daar niet aanwezig kon zijn of wie intussen nog vragen of bezorgdheden heeft, kan contact opnemen met de klasleerkracht of met de stad: 

Dienst onderwijs - overname stedelijke scholen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

In maart 2021 nodigden we het personeel en de ouders uit voor een infomoment.

De stad hoopt alvast dat iedereen mee zijn schouders onder het project zet. 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.