Stad zoekt overnemer voor stadsscholen SKLO en SBLO/Parkschool

De stad wil de stadsscholen SKLO en SBLO/Parkschool overdragen naar een ander schoolbestuur. De stad schrijft een oproep uit voor kandidaat-overnemers.

Wat betekent 'overdracht naar een ander schoolbestuur'?

Een school heeft een directie en een schoolbestuur. De directie staat in voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Het schoolbestuur staat boven de directie en bepaalt de grote lijnen van de school. Tot nu toe nam de stad die rol op voor SKLO en SBLO/Parkschool.

Dat de stad een overnemer zoekt, betekent dat zij het algemeen bestuur van de school overlaat aan een andere organisatie. Het dagelijks beheer van de school blijft bij de directie. Concreet betekent het dat de directie in toekomst met een ander bestuur moet overleggen over het aanstellen van personeel, het inzetten van middelen in de school, het opzetten van schoolbrede projecten ...

Hoe wordt een overnemer gekozen?

De stad heeft nog niet beslist wie de overnemer van de scholen wordt. Daarvoor lanceert ze in het najaar van 2020 een open oproep, met een lijst met voorwaarden voor de overname.

Kandidaat-overnemers dienen dan een voorstel in waarin ze beschrijven hoe ze het toekomstig project met de school zien en hoe ze aan de voorwaarden van de stad tegemoet komen. 

Daarna bekijkt de stad de voorstellen en selecteert de beste kandidaat. Wie het best beantwoordt aan de belangrijkste voorwaarden, is de meest geschikte overnemer. Om te weten welke voorwaarden het zwaarst moeten doorwegen, gaat de stad tijdens het hele traject in gesprek met het personeel, de ouders en andere belanghebbenden.

Het zijn het schepencollege en de gemeenteraad die uiteindelijk beslissen, op basis van informatie vanuit verschillende hoeken.

Ouders betrekken in het proces

Ouders zijn, naast het personeel en de kinderen, de belangrijkste partner bij deze overdracht. Ze blijven via verschillende kanalen op de hoogte:

  • Deze webpagina, voor een algemeen overzicht van de aanpak
  • Mail, voor nieuwe beslissingen
  • Infosessie aan het begin en het eind van het overnameproces

Om alle vragen en bezorgdheden in kaart te brengen, organiseren we in september 2020 een bevraging en zetten we een werkgroep op met vertegenwoordigers van de ouders en de stad. In een andere werkgroep kan het personeel van de school zijn zeg over de overdracht doen.

Voorwaarden voor overdracht

Als voorwaarde voor de overname van de scholen wil de stad een aantal garanties van de overnemer. 

De stad vindt het onder meer belangrijk dat de scholen op dezelfde site blijven. Alle andere voorwaarden zijn nog niet in detail bepaald, maar ze kunnen gaan over heel uiteenlopende dingen: garanties voor overname van het personeel, continuïteit in de schoolloopbaan van de leerlingen, behoud van het aantal plaatsen, inplannen van de noodzakelijke verbouwingen, gebruik van de gebouwen en terreinen door derden, garanties voor het busvervoer voor SBLO/Parkschool, enz. 

De stad wil zo veel als mogelijk de vragen en bezorgdheden van ouders, leerlingen en personeel opnemen in de oproep, zodat de kandidaat-overnemer er rekening mee kan houden.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Alle schoolbesturen kunnen zich kandidaat stellen. Concreet betekent het dat de school in de toekomst onder het bestuur valt van een bestuur uit het vrij gesubsidieerd onderwijs, het gemeenschapsonderwijs GO! of het officieel gesubsidieerd onderwijs (provincie).

Wanneer is de overname gepland?

De stad wil de overdracht realiseren in het voorjaar van 2021, zodat het nieuwe schoolbestuur vanaf september 2021 aan het roer zit.

Waarom draagt de stad de scholen over naar een ander schoolbestuur?

Leuven is zeker niet het eerste stadsbestuur dat zijn school overdraagt. De afgelopen jaren hebben ook bijvoorbeeld Mechelen, Aarschot, Sint-Truiden, Halle, Landen en Oostende al beslist om niet langer als stadsbestuur een school aan te sturen. De drijfveer is telkens anders. In Leuven kiezen we voor overdracht omdat we geloven dat dit groeikansen geeft aan de school en omdat we als stad vooral willen inzetten op ondersteuning en inspiratie van alle Leuvense scholen, het zogenaamde 'flankerend onderwijsbeleid'.

Meer groeikansen

We zijn ervan overtuigd dat leerkrachten en de school meer groeikansen hebben als ze deel uitmaken van een grotere groep scholen.

In een groter net krijgen de scholen de kans om samen te werken en zo sterker en beter te worden. Zo zijn er bijvoorbeeld schaalvoordelen op administratief en logistiek vlak. De school kan ook makkelijker ervaringen uitwisselen en een beroep doen op sterke pedagogische begeleiding.

Meer middelen voor 'flankerend onderwijsbeleid'

Als stadsbestuur vinden we het belangrijk dat onze ondersteuning bij zo veel mogelijk kinderen, leerkrachten en scholen terecht komt. Met de overdracht van de scholen, kiest stad Leuven resoluut voor een zogenaamd 'flankerend onderwijsbeleid' voor àlle Leuvense scholen. De stad wil in de toekomst inzetten op projecten die scholen helpen om werk te maken van gelijke kansen en innovatieve onderwijsideeën.

We maakten die keuze omdat we de afgelopen jaren gezien hebben dat de stad op die manier echt het verschil kan maken. Het buddyproject, waarbij honderden huiswerkbegeleiders zich inzetten voor Leuvense kinderen in kwetsbare situaties, is zo een project waarbij de stad een goede aanvulling is op wat scholen in de stad doen. Een ander goed voorbeeld is het project 'Klimaatscholen', waarbij scholen kunnen intekenen op een aanbod om te werken rond klimaat. Het zijn dit soort activiteiten waarop de stad in de toekomst nog meer wil inzetten.

Wat met de leerkrachten en het ander personeel?

De personeelsleden behouden in principe hun rechten als vastbenoemd of tijdelijk aangesteld personeel, afhankelijk van de rechten die ze al opbouwden.

Normaal gezien gaat er voor het schooljaar na de overname (september 2021 – juni 2022) niet veel veranderen voor het lerarenkorps.

Continuïteit in de schoolloopbaan garanderen

Wat er na de overname precies verandert aan de organisatie, het beleid en het pedagogisch project van de school, hangt af van de onderhandelingen. We kunnen dus nog niet zeggen wat er precies verandert, en hoe groot of hoe klein die veranderingen zijn. 

Tijdens het proces zal de stad er wel voor pleiten om de overgang zo zacht mogelijk te laten verlopen, zodat ouders en de kinderen kunnen blijven rekenen op de school en er zich blijven thuisvoelen. Het uitgangspunt is dat leerlingen hun schoolloopbaan moeten kunnen blijven voortzetten op dezelfde manier als ze die gestart zijn.

Onderwijskwaliteit garanderen

Deze aankondiging van de plannen tot overdracht roept ook veel persoonlijke vragen op bij personeel. Net als voor de ouders en de kinderen, luistert de stad naar hun bezorgdheden, vragen en wensen. Want ook voor het personeel moet deze overname zo zacht mogelijk verlopen en vooral nieuwe kansen bieden.

Personeelsleden die voelen dat deze verandering te stresserend is of die niet alles in groep durven te zeggen, zullen terechtkunnen bij de vertrouwenspersonen van de stad. De stad hoopt dat het inpassen van de scholen in een groter geheel, hen op termijn de kans geeft om het onderwijs, de zorg en de algemene dienstverlening nog verder te verbeteren. 

Diversiteit als troef behouden

De stad heeft de culturele, religieuze en talige diversiteit in SKLO en SBLO/Parkschool altijd belangrijk gevonden. Die openheid en diversiteit, het streven naar gelijke kansen en inclusie zijn troeven van de scholen die moeten blijven voortbestaan.

Terreinen en gebouwen 

Scholen blijven op dezelfde locatie

De stad wil de schoolgebouwen en -terreinen in erfpacht geven. Dat betekent dat het nieuwe bestuur er geen eigenaar van wordt, maar ze kan gebruiken voor een lange periode. Aan die erfpacht zijn voorwaarden verbonden. Een van de voorwaarden is dat scholen blijven op de locatie waar ze nu zijn.

Wat met de bouwplannen?

De stad had bouwplannen om de schoolgebouwen te moderniseren en een ruimere, groene speelplaats aan te leggen. Samen met de ouders, het personeel en de buurt doorliepen we het voorbij jaar een traject om de plannen te bespreken en aan te passen aan de noden van de betrokkenen. De stad keurde de plannen goed en gaf toestemming om de werken te starten. Maar de deputatie van de provincie ontving een beroepsschrift tegen die vergunning en oordeelde dat de stad rekening moeten houden met de argumenten die de buur in zijn beroep aanhaalt. Dat betekent een lange vertraging in de bouwplannen. 

Tegelijkertijd staan de scholen vandaag voor inhoudelijke, pedagogische uitdagingen. De coronacrisis biedt het onderwijs nog een extra kans om in sneltempo te veranderen en te vernieuwen. De school heeft er op dit moment alle baat bij om deel te zijn van een sterke groep van scholen in de stad.

Wachten op een eventuele doorbraak in het bouwdossier zou een rem zijn op de groeikansen van de school. 

De overnemer zal de verbouwingswerken dus op zich moeten nemen. Omdat die werken voor een aantal gebouwen dringend zijn, zal de stad daarover ook concrete engagementen vragen van het toekomstig schoolbestuur. En natuurlijk blijft de stad ter beschikking om het participatietraject met de buurt daarrond terug mee op te pikken. 

Info- en inspraakmomenten voor ouders en personeel 

Verandering brengt vaak wat onzekerheid en dus ongerustheid met zich mee. Die ongerustheid zal voor sommige mensen verlammend werken, voor andere motiverend.

Om leerkrachten, ouders en kinderen te tonen dat ongerustheid kan, maar dat ze er niet alleen voor staan, zet de stad in op een transparante communicatie en luistert ze naar de vragen en bezorgdheden. In info- en inspraakmomenten kunnen ouders en personeel vragen stellen en proberen we zo veel mogelijk antwoorden te geven. Alle onzekerheid kan de stad niet wegnemen: er moet immers nog onderhandeld worden met de kandidaat-overnemers en pas dan krijgen we een volledig zicht op de toekomstplannen voor de scholen. 

De stad hoopt alvast dat iedereen mee zijn schouders onder het project zet. 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.