Gemeentelijke Commissie Voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Hoe is de raad samengesteld?

  • De raad bestaat uit minstens 17 en maximaal 21 leden.
  • De raad bestaat zowel uit deskundigen als uit vertegenwoordigers van specifieke doelgroepen of sectoren in de samenleving. Beide groepen zijn gelijkwaardig vertegenwoordigd.
  • Alle leden hebben kennis van of ervaring met ruimtelijke dossiers en engageren zich om actief bij te dragen aan constructieve adviezen.

Wat doet de raad?

GECORO komt maandelijks samen en geeft de stad advies over:

  • Alle grote dossiers over ruimtelijke plannen en ruimtelijk beleid (ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, verordeningen, mobiliteitsbeleid, woonbeleid …)
  • Grote stadsontwikkelingsprojecten
  • Concrete bouwprojecten
  • De verplichte beleidsadviezen worden opgenomen als bijlage in de betreffende raadsdossiers en zijn te raadplegen via de raadpleegomgeving.

Hoe lid worden?

  • De gemeenteraad benoemt de voorzitter, de leden, de plaatsvervangers en de secretaris. De benoeming kan vernieuwd worden bij een nieuwe legislatuur.
  • Het college van burgemeester en schepenen stelt de voorzitter en de secretaris aan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.