Bouwvoorschriften voor heel Leuven (verordeningen)

Wie in Leuven bouwt of verbouwt, moet rekening houden met de verordeningen. De voorschriften gelden voor heel Leuven.

Algemene bouwverordening Leuven (ABL)

Deze verordening regelt onder meer:

 • Opdelen van woongelegenheden
 • Toegang tot verdieping
 • Vergunningsplichtige functiewijzigingen
In een latere fase worden die verordeningen ook geïntegreerd in de algemene bouwverordening. Tot dan blijven die verordeningen geldig.
Downloads

Verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg (parkeerverordening)

Bij bepaalde nieuwbouwprojecten en verbouwingen is het verplicht om een aantal parkeerplaatsen en fietsenstallingen te voorzien.

Voor aanvragen tot en met 17 mei 2023

Voor aanvragen vanaf 18 mei 2023

In de herziene versie gelden onder meer volgende klemtonen:

 • Parkeerplaatsen of fietsenstallingen aanleggen gebeurt in de eerste plaats op het eigen terrein. De bestaande normen werden geüpdatet.
  Bv. er zijn minder privéparkeerplaatsen voor sociale huisvesting en studenten en meer fietsparkeerplaatsen voor woningen.
 • Straatparkeren wordt meer afgebouwd, langdurig parkeren moet meer gebeuren buiten het openbaar domein.
  Bv. bij grote projecten (bv. nieuwbouw met meer dan vijf woningen) vervalt het recht op een eerste bewonerskaart. Bewoners gebruiken de parkeerplaatsen binnen het project of alternatieven voor een eigen auto (bv. autodelen, fietsdelen, bereikbaarheid openbaar vervoer …).
 • Je kan een afwijking op de regels van parkeerplaatsen en fietsenstallingen aanvragen. Wie niet aan de regels kan voldoen, zal ter compensatie een vervangende belasting betalen.
 • Als een vergunde parkeerplaats of fietsenstalling niet wordt uitgevoerd, wordt dit behandeld als bouwovertreding.

Verordening op de stoepaanleg

Elke bouwheer die een gebouw zet op een onbebouwd terrein, is verplicht om binnen het jaar na ingebruikname van het gebouw de stoep aan te leggen.

Downloads

Verordening vergunningsplichtige functiewijzigingen

Deze verordening voert een extra vergunningsplicht in om de bestaande en vergund geachte hoofd- en nevenfunctie van een onroerend bebouwd goed (geheel of gedeeltelijk) te wijzigen naar verblijfsrecreatie, horeca, nachtwinkel en belwinkel.

Verordening private huisaansluiting

Deze verordening regelt:

 • Lozing van huishoudelijk afvalwater
 • Verplichte aansluiting op openbare riolering
 • Afkoppeling van hemelwater van privéwoningen
Downloads

Erfgoedverordening

Voor waardevolle erfgoedpanden gelden extra voorschriften.
Lees meer over het verbouwen van een erfgoedpand

Downloads
Erfgoedverordening(pdf, 9.72 MB)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.