Nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo en Spaanse Kroon

Kessel-Lo en Spaanse Kroon krijgen een nieuw mobiliteitsplan. Met dit plan zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen en maken we de woonstraten nog aangenamer. 

 

Uit de analyse blijkt dat de in het verleden genomen circulatiemaatregelen voor Spaanse Kroon goed werken. Daarom worden er geen bijkomende circulatiemaatregelen in deze omgeving gepland en zal vooral ingezet worden op het verder uitbouwen van het netwerk voor fietsers en voetgangers en de uitbreiding van het aanbod van deelvoertuigen en deel(bak)fietsen. De maatregelen hieronder gelden voor Kessel-Lo.

Waarom een nieuw mobiliteitsplan?

Uit bevragingen kwam duidelijk naar voren dat de bewoners graag in Kessel-Lo wonen, maar dat er heel wat sluipverkeer is dat vaak te snel rijdt. Metingen bevestigen dat. Daarnaast uitten ze hun bezorgdheid dat voetgangers en fietsers zich niet overal veilig kunnen verplaatsen.

Met dit plan pakken we het sluipverkeer aan en geven we meer ruimte aan de voetgangers en fietsers. Met ingrepen op korte en langere termijn maken we de straten van Kessel-Lo veiliger en aangenamer en zorgen we dat iedereen zich vlot en veilig kan verplaatsen.

We voeren het mobiliteitsplan in fases uit. Het volgt het STOP-principe, waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en tenslotte Personenwagens gaat.

De zone 30 die we begin dit jaar invoerden in de deelgemeenten, vormde een eerste belangrijke stap om de levenskwaliteit en verkeersveiligheid in Kessel-Lo te verbeteren. Uit de metingen blijkt dat de snelheid afneemt en dat het autoverkeer zich verplaatst van woonstraten naar ontsluitingswegen.

Hoe kwam het plan tot stand?

Het plan is gebaseerd op de ideeën en ervaringen van de inwoners van Kessel-Lo. Niemand kan immers beter aangeven hoe het verkeer in de buurt ervaren wordt en wat nog beter kan dan de mensen die er wonen.

Met het participatieve traject Vorm 3010 vroegen we aan de inwoners hoe zij het openbaar domein vorm zouden geven. Via een vragenlijst, inspiratiewandelingen, een knelpuntenkaart, een ideeënplatform en de reflecties van het burgerpanel (samengesteld uit 25 inwoners van Kessel-Lo) brachten we de problemen en noden in Kessel-Lo in kaart.

Samen met een studiebureau gingen we met die informatie aan de slag.

In april 2022 stelden we een voorlopige versie voor aan de inwoners van Kessel-Lo tijdens een infomarkt in Hal 5. Daarna volgden voor sommige buurten nog gesprekstafels om dieper in te gaan op bepaalde voorstellen.

Met de suggesties die we uit al deze momenten verzamelden, deden we verfijningen en aanpassingen. Het aangepaste plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Wat zijn de plannen?

Volledige mobiliteitsplan

In grote lijnen

Veilige en aangename wegen voor voetgangers

We investeren de komende jaren in een uitgebreid, veilig en comfortabel voetgangersnetwerk.

 • We werken conflicten met auto's of fietsers weg.
 • We blijven investeren in de heraanleg van voetpaden.
 • We onderzoeken ontbrekende verbindingen in het voetgangersnetwerk.
 • We investeren in aangename routes met voldoende groen en rustpunten.
Downloads

Uitgebreid fietsnetwerk

Het fietsgebruik in Leuven blijft stijgen, ook in Kessel-Lo. Het fietsverkeer kan enkel verbeteren wanneer we inspelen op het stijgende aantal fietsers.

Om verplaatsingen met de fiets verder te stimuleren, kiezen we voor een uitgebreid fietsnetwerk met rechtstreekse fietsverbindingen tussen voorzieningen, recreatieve fietspaden en fietssnelwegen.

We focussen op veilige en comfortabele routes voor verschillende soorten verplaatsingen. Op langere termijn werken we ook aan nieuwe fietsroutes die Kessel-Lo met de buurgemeenten verbinden.

Daarvoor nemen we volgende maatregelen:

 • We passen de voorrangsregels op de hoofdroutes voor fietsers aan, bv. fietsers en voetgangers op Locomotievenpad krijgen voorrang op het verkeer in de Werkhuizenstraat.
 • Op de drukkere routes met gemengd verkeer komen fietssuggestiestroken, fietsstraten of gescheiden fietspaden.
 • We weren sluipverkeer en voeren zone 30 in om de straten veiliger te maken.
 • We verharden de belangrijkste fietsroutes en plaatsen passende verlichting.
 • Op langere termijn willen we ontbrekende fietsverbindingen wegwerken. Zo willen we bv. een nieuwe noord-zuidas maken die Holsbeek/Wilsele-Putkapel verbindt met de Spaanse Kroon en het researchpark Haasrode en langs belangrijke voorzieningen zoals het zwembad of het provinciedomein en woonwijken loopt.
 • Verder willen we 4 recreatieve routes maken die Kessel-Lo met de buurgemeenten verbinden. Die trajecten zijn nog niet in detail bestudeerd. Dit is een toekomstplan op lange termijn.
Downloads

Beter busaanbod

Samen met De Lijn werken we aan een nieuw busplan voor heel Leuven, dat gericht is op de verdere groei van het openbaar vervoer. Dit plan verbetert het aanbod in Kessel-Lo en maakt van de bus een waardig en aantrekkelijk alternatief voor de wagen.

 • We leggen meer nadruk op de grote verkeersassen met een extra aanbod en betere overstapmogelijkheden op andere vervoersmiddelen (bv. via mobipunten).
 • We zorgen voor een betere doorstroming van bussen.
 • We zorgen voor comfortabele bussen.
 • We breiden het aanbod uit met bussen die vroeger, later en frequenter rijden.

Autoluwe woonstraten

Kessel-Lo kent een hoge verkeersdruk. Dat komt zowel door sluipverkeer uit de brede regio als door verkeer uit Kessel-Lo zelf. We nemen maatregelen om het sluipverkeer uit woonstraten te weren en naar regionale wegen en ontsluitingswegen te leiden. Aan de ingrepen ging uitvoerig onderzoek vooraf.

Daarnaast zorgen we door de zone 30 dat het autoverkeer vertraagd wordt.

Woonstraten worden autoluw en dienen zo voornamelijk voor bewoners en hun bezoekers. Er komt meer ruimte voor bewegen, spelen op straat, groen en ontmoeting. Zo verbeteren we ook de luchtkwaliteit in woonbuurten. Zodra de ingrepen ingevoerd zijn, volgen we de effecten nauwlettend op en sturen we bij waar nodig.

Met de maatregelen zoeken we een evenwicht tussen de bereikbaarheid voor de bewoners van de wijken zelf en het weren van het sluipverkeer.

Concrete aanpassingen in de verschillende wijken

De eenrichtingsmaatregelen en de 'knips' gelden alleen voor auto's, niet voor fietsers en voetgangers.

Klik op een wijk voor meer info over de concrete aanpassingen:

Ingrijpende werken Koning Albertlaan

De Koning Albertlaan krijgt een grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Daarmee realiseren we de ontbrekende schakel tussen het Jan Vranckxweg en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Zo wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan ook een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen.

De werken hebben grote gevolgen voor het verkeer in de buurt. Daarom verandert de verkeerssituatie tijdelijk. Na de werken volgen we de verkeerssituatie tussen de Diestse- en Tiensesteenweg grondig op.

Parkeerdruk verlagen door blauwe zone

Waar de parkeerdruk hoog is, breiden we de blauwe zone uit. In een blauwe zone kan je met een parkeerschijf maar beperkt in tijd op straat parkeren. Bewoners kunnen onbeperkt in de tijd parkeren met een bewonerskaart. Met deze maatregel ontmoedigen we parkeren in woonstraten voor langdurige parkeerders zoals studenten, werknemers en pendelaars.

Bij de uitbreiding wordt de maximale parkeerduur 4 uur. De bestaande zones met een maximale parkeerduur van 2 uur veranderen niet. De uitbreiding wordt later dan de andere maatregelen uit het mobiliteitsplan ingevoerd. Een concrete timing is er nog niet.

We plannen de uitbreiding van de blauwe zone in:

 • Straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein
 • Deel van de Desiré Mellaertsstraat
 • Landbouwstraat
 • Deel van de Willem Coosemansstraat
 • Spaarstraat
 • Prins Regentlaan
 • Deel van de Koning Albertlaan

Deelmobiliteit

Er zijn al heel wat mobipunten in Kessel-Lo. Dat zijn verzamelpunten waar je deelwagens, deelfietsen of haltes van het openbaar vervoer vindt. We gaan nieuwe locaties zoeken voor extra deelwagens. 1 deelwagen vervangt tussen de 6 en de 10 wagens en verlicht dus meteen de parkeerdruk op straat.

Monitoring en evaluatie

Om na te gaan of de maatregelen het beoogde effect hebben, gaan we op strategische punten de snelheid, de verkeersdruk, de toe- of afname van het gebruik van de verschillende soorten vervoersmiddelen, de doorstroming, het gebruik van deelmobiliteit … meten en opvolgen.

Timing

 • 27 juni 2022
  Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
 • Vanaf midden 2023
  We voeren het plan uit. De stad brengt de bewoners op de hoogte van concrete ingrepen in hun buurt.
 • Tijdens de werken aan de Koning Albertlaan
  De werken aan de Koning Albertlaan zijn zo ingrijpend, dat we zoeken naar tijdelijke milderende verkeersmaatregelen om Kessel-Lo bereikbaar te houden. In deze periode onderzoeken we de technische haalbaarheid van een anpr-camera tussen de Koetsweg en de Verenigingsstraat.
 • Na de werken aan de Koning Albertlaan
  We volgen de verkeerssituatie tussen de Diestse- en Tiensesteenweg grondig op en voeren zo nodig extra wijzigingen door.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.